© Farnosť Huncovce, 2016    Designed for resolution 1024 x 768    webmaster Krst   znamená: - po latinsky baptismus - podľa hlavného obradu, ktorým sa udeľuje. - po grécky baptizein, čo znamená „ponoriť“, „pohrúžiť“. („Ponorenie“ do vody symbolicky vyjadruje pochovanie katechumena v Kristovu smrť, odkiaľ vychádza skrze vzkriesenie s Kristom ako nové stvorenie“.) (KKC 1214) Birmovanie je: - pokračovanie kresťanskej iniciácie; - pokrstených obohacuje darmi Ducha Svätého; -  dokonalejšie pripútava k Cirkvi; - vtláča nezmazateľný znak a preto je neopakovateľná; - sviatosť kresťanskej  dospelosti. Eucharistia (sv. prijímanie). Názvy tejto sviatosti: Eucharistia, lebo je vzdávaním vďaky Bohu. Grécke slová  eucharistein a eulogein pripomínajú židovské dobrorečenia, ktoré – najmä pri stolovaní – ohlasujú Božie diela:  stvorenie, vykúpenie a posvätenie. (KKC 1328) Sviatosť kňazstva. Posvätný stav (Ordo) je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim  apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne:  stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát), (KKC 1536). Sviatosť pokánia (sv. spoveď). Názvy (KKC 1423 a 1424): - sviatosť obrátenia, lebo sviatostne uskutočňuje  Ježišovu výzvu na obrátenie, proces návratu k Otcovi, od ktorého sa človek vzdialil hriechom. - sviatosť pokánia,  lebo posväcuje osobný a ekleziálny proces obrátenia, ľútosti a zadosťučinenia kresťana hriešnika. Pomazanie chorých. Význam choroby: Človek Starého zákona prežíva chorobu pred Božou tvárou. Pred Bohom  roní slzy nad svojou chorobou a od neho, Pána života a smrti, si úpenlivo vyprosuje uzdravenie. Choroba sa  stáva cestou k obráteniu a Božím odpustením sa začína uzdravenie. Manželstvo. Etymológia: Matrimonium (mater = matka; munus = úloha): podčiarkuje dôležitosť ženy v  manželstve, zvlášť pri narodení a výchove detí. Coniungum (con = spolu; iugare = zviazať): vyjadruje zväzok  medzi mužom a ženou. Conubium (con = spolu; nubere = zahaliť, prikryť)  Zoznam sviatosti _________________________________________________________________________________________________________________________