© Farnosť Huncovce, 2016    Designed for resolution 1024 x 768    webmaster Pravidlá Bratstva Božského Srdca Ježišovho (BBSJ) 1. Každý rok sláviť sviatok Božského Srdca, a ak je to možné, v ten deň prijať Sviatosť zmierenia a Sviatosť Oltárnu. 2. Členovia sú povolaní zúčastniť sa každý mesiac v prvý piatok na votívnej svätej omši k Božskému Srdcu, ktorá sa slúži za nich na Oltári Božského Srdca a v prvú nedeľu každého mesiaca sa zúčastniť odpoludňajšej pobožnosti s verejným odprosovaním Božského Srdca. 3. Každý deň sa majú modliť k úcte k Božskému Srdcu Otčenáš, Zdrávas a Verím v Boha s nasledujúcou modlitbou: Božské Srdce Ježišovo, daj, aby som ťa vždy viac a viac miloval/a/. 4. Nadovšetko sa ale majú usilovať nasledovať Božské Srdce ako vzor všetkých čností a pomáhať k tomu aj druhým. 5. Majú sa častejšie jeden za druhého modliť, aj za zomrelých členov. 6. Všetky tieto predpisy nezaväzujú nikoho pod žiadnym hriechom, iba vykonanie každodenných modlitieb- 3.bod-je potrebné k dosiahnutiu odpustkov. Bratstvo BSJ v rôznych farnostiach Vo farnosti Huncovce je registrovaných __ členov. Záujemcovia o členstvo - kontaktujte p. Evu Harnischovú. Viac na: http://www.bozskesrdce.sk Bratstvo Božského Srdca Ježišovho _________________________________________________________________________________________________________________________