© Farnosť Huncovce, 2016    Designed for resolution 1024 x 768    webmaster Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré ustanovil Ježiš Kristus, aby do ľudských duší privádzali neviditeľnú milosť Božiu. Sviatosti môže prijať len človek v stave pozemského putovania, čiže človek fyzicky živý (žijúci)!!! Podľa dispozície prijímateľa sviatosti rozdeľujeme na: Sviatosti živých - prijímajú sa len s čistým srdcom, teda v stave milosti posväcujúcej, a v duši človeka rozhojňujú Božiu milosť. - Birmovanie - Eucharistia - Pomazanie chorých - Kňazstvo - Manželstvo Sviatosti mŕtvych - prijíma predovšetkým ten, kto je duchovne mŕtvy, teda ten, kto sa nachádza v stave ťažkého hriechu. - Krst - Sviatosť zmierenia Podľa účinku sviatosti rozdeľujeme na: Iniciačné - začínajú v človeku život milosti a zveľaďujú ho. Vďaka ním sa človek stáva kresťanom a získava plnosť milostí. - Krst - Birmovanie - Eucharistia Uzdravujúce - uzdravujú v človeku to, čo je choré na duši i na tele. - Sviatosť zmierenia - Pomazanie chorých Spoločenské - sú určené pre službu spoločenstva. - Kňazstvo - manželstvo Všetky sviatosti v sebe obsahujú štyri prvky: - Matéria (to, čo je zmyslovo vnímateľné, čo možno vidieť, počuť, nahmatať) - Forma (slovná formula, skrze ktorú sa sviatosť uďeľuje) - Vysluhovateľ (osoba, ktorá sviatosť vysluhuje s úmyslom konať, čo koná Cirkev. Pri sviatostiach pre ich platnosť nezáleží na osobnej dispozícii vysluhovateľa, pretože prvotným vysluhovateľom všetkých sviatostí je sám Ježiš Kristus. On krstí, odpúšťa, učí, vedie, aj keď vysluhovateľ, napr. kňaz, je nehodný, je v stave ťažkého hriechu) - Prijímateľ (osoba, ktorá prijíma sviatosť. Aby niekto platne prijal sviatosť, stačí mu úmysel prijať túto sviatosť. Kto však bez úmyslu, čiže pasívne alebo fingovane, prijíma sviatosť, dopúšťa sa svätokrádeže) Zdroj: KKC a CIC a http://www.trnavka.sk/index.php/priprava-na-sviatosti.html Čo sú to sviatosti _________________________________________________________________________________________________________________________