© Farnosť Huncovce, 2016    Designed for resolution 1024 x 768    webmaster Rodina Matky nádeje (ďalej len RMN) vznikla ako slobodná iniciatíva niektorých katolíckych matiek, ktoré sa rozhodli využiť svoje právo združovať sa (porov. Kán. 215 KKP) a ktoré podpísali Zakladajúcu listinu, ktorá je súčasťou Štatútu. Matky, ktoré sa rozhodli a podpísali Zakladajúcu listinu, to urobili najmä z týchto dôvodov: mnohé manželstva a rodiny, nevynímajúc ani katolícke, sa nachádzajú v hlbokej kríze, dochádza k mnohým civilným rozvodom, nezriedka počuť o manželských neverách, deti odmietajú poslúchať svojich rodičov a rodičia si nevedia dať s nimi rady, neberú si k srdcu ich rodičovské napomenutia a usmernenia, čo spôsobuje rodičom nemalé bolesti a starosti. Často sa propaguje nemravnosť a nemravne sa žije, často niet úcty k životu a odovzdávaniu života. Usmernenia kňazov a učenia Cirkvi mnohí ignorujú a neberú vážne. Preto sa zakladateľky rozhodli prosiť o nádej v mnohých beznádejných situáciách manželstiev a rodín: tu pramení aj názov ,, Rodina Matky nádeje". Nádej je druhou z božských čností nášho katolíckeho náboženstva. Túto nádej dáva iba Boh. Preto je prirodzené, že o túto nádej pre manželstvá a rodiny i pre kňazský stav, chcú prosiť v modlitbách prostredníctvom nebeskej Matky, ktorú nazývajú Matkou nádeje. Uznanie štatútu Modlitebného združenia Rodina Matky nádeje Plán spoločných modlitebných stretnutí členov Rodiny Matky nádeje na rok 2016 Vo farnosti Huncovce je k 1. januáru 2016 registrovaných 15 členov. Radi privítame aj Vás na naších pravidelných modlitbových stretnutiach. Záujemcovia o členstvo - kontaktujte p.Helenu Oberlovú. Bližšie informácie o združení Rodina Matky nádeje získate na adrese: Margita Kovalčíková, 059 02 Slovenská Ves 204 e-mail: rodinamatkynadeje@gmail.com Modlitebné združenie Rodina Matky nádeje _________________________________________________________________________________________________________________________